Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Webwinkel

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden
bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Hiltex Schoonmaakartikelen: gevestigd te Almere en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder registratienummer 39064752 handelend onder
de naam Hiltex Schoonmaakartikelen.
1.2. Website: de website van Hiltex Schoonmaakartikelen, te raadplegen via
www.hiltex-online.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
een Overeenkomst aangaat met Hiltex Schoonmaakartikelen en/of zich
geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Hiltex
Schoonmaakartikelen en Klant, van welke overeenkomst de Algemene
Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Hiltex
Schoonmaakartikelen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Hiltex
Schoonmaakartikelen slechts bindend, indien en voor zover deze door Hiltex
Schoonmaakartikelen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van Hiltex Schoonmaakartikelen afkomstige
materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders
vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Hiltex Schoonmaakartikelen kan echter niet garanderen dat alle informatie op
de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie
op de Website en in andere van Hiltex Schoonmaakartikelen afkomstige
materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en
typefouten.
3.4. Hiltex Schoonmaakartikelen kan niet verantwoordelijk worden gehouden
voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van Hiltex Schoonmaakartikelen en het voldoen aan de
daarbij door Hiltex Schoonmaakartikelen gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Hiltex Schoonmaakartikelen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de
Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Hiltex
Schoonmaakartikelen het recht om pas aan haar verplichting te voldoen
nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Hiltex Schoonmaakartikelen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte
stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van
alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
de Overeenkomst. Indien Hiltex Schoonmaakartikelen op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie
5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via
het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt
geheim te houden. Hiltex Schoonmaakartikelen is niet aansprakelijk voor
misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die
zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen
gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het
risico van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van
onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te
wijzigen en/of Hiltex Schoonmaakartikelen daarvan in kennis te stellen, zodat
Hiltex Schoonmaakartikelen gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door Hiltex Schoonmaakartikelen is ontvangen, stuurt
Hiltex Schoonmaakartikelen de producten met inachtneming van het in lid 3
van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2. Hiltex Schoonmaakartikelen is gerechtigd derden in te schakelen bij het
uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 48 uur. De wijze van levering kan op
verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Hiltex
Schoonmaakartikelen.
6.4. Indien Hiltex Schoonmaakartikelen de producten niet binnen de
overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant
kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de
mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5. Hiltex Schoonmaakartikelen raadt Klant aan de geleverde producten te
inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij
voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en
conformiteit.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de producten.
6.7. Hiltex Schoonmaakartikelen is gerechtigd een soortgelijk product van
soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het
bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst
kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Hiltex
Schoonmaakartikelen binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder
opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan
het reguliere posttarief geeft Hiltex Schoonmaakartikelen een raming van
deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop
van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren
en blijven voor eigen rekening van Klant.
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen.
7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid.
7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan Hiltex Schoonmaakartikelen, of op andere ondubbelzinnige wijze
aan Hiltex Schoonmaakartikelen kenbaar te maken dat hij van de aankoop af
ziet. Hiltex Schoonmaakartikelen bevestigt in geval van een digitale melding
de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om
het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit
Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het
modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor
herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Hiltex Schoonmaakartikelen
Hopperzuigerstraat 5a
1333 HB, Almere

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Hiltex Schoonmaakartikelen de
bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij
Hiltex Schoonmaakartikelen aanbiedt het product zelf af te halen, mag Hiltex
Schoonmaakartikelen wachten met terugbetalen tot Hiltex
Schoonmaakartikelen het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat
hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Zakelijk retourrecht
8.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige
toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:
 Zakelijke Klant de Overeenkomst met Hiltex Schoonmaakartikelen binnen
14 dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
 Zakelijke Klant na ontvangst van het retour door Hiltex
Schoonmaakartikelen enkel het aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf
verantwoordelijk voor het retour sturen en voor de kosten van het
retourneren.
 Zakelijke Klant aan Hiltex Schoonmaakartikelen een ongebruikt product
in een ongeschonden verpakking retour dient te sturen. Als Zakelijke
Klant zich hier niet aan houdt, is Hiltex Schoonmaakartikelen gerechtigd
een retour te weigeren of hier herstelkosten, dan wel schade voor in
rekening te brengen.
 reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de
Overeenkomst en ontvangst van de retouren door Hiltex
Schoonmaakartikelen zullen worden terugbetaald.

Artikel 9. Betaling
9.1. Klant dient betalingen aan Hiltex Schoonmaakartikelen volgens de in de
bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te
voldoen. Hiltex Schoonmaakartikelen is vrij in de keuze van het aanbieden
van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval
van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen
ingaand op de dag na levering.
9.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de Hiltex Schoonmaakartikelen is gewezen op de te late
betaling en Hiltex Schoonmaakartikelen de Klant een termijn van 14 dagen
heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hiltex
Schoonmaakartikelen gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een
minimum van € 40,-. Hiltex Schoonmaakartikelen kan ten voordele van Klant
afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10. Garantie en conformiteit
10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Hiltex
Schoonmaakartikelen een aparte garantie op de producten wordt gegeven
geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
10.2. Hiltex Schoonmaakartikelen staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Hiltex
Schoonmaakartikelen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
dan normaal gebruik.
10.3. Een door Hiltex Schoonmaakartikelen, fabrikant of importeur verstrekte
garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant
op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
10.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan
dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
Hiltex Schoonmaakartikelen daarvan in kennis te stellen.
10.5. Indien Hiltex Schoonmaakartikelen de klacht gegrond acht, worden na
overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De
maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande
aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 11. Garantie bij zakelijke aankopen
11.1. Hiltex Schoonmaakartikelen staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Hiltex
Schoonmaakartikelen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal
gebruik.
11.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 2 dagen na levering Hiltex
Schoonmaakartikelen daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij
geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product
defect geleverd is.
11.3. Indien Hiltex Schoonmaakartikelen de klacht gegrond acht, worden na
overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of
(deels)vergoed.

Artikel 12. Klachtenprocedure
12.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van Hiltex Schoonmaakartikelen, dan kan hij bij Hiltex Schoonmaakartikelen
telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de
contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
12.2. Hiltex Schoonmaakartikelen geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval binnen 1 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.
Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te
geven, dan zal Hiltex Schoonmaakartikelen binnen 1 dagen na de ontvangst
van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn
waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op
de klacht van Klant.
12.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
13.2. De totale aansprakelijkheid van Hiltex Schoonmaakartikelen jegens Klant
wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is
beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die
Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
13.3. Aansprakelijkheid van Hiltex Schoonmaakartikelen jegens Klant voor indirecte
schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van
gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op
Hiltex Schoonmaakartikelen jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Hiltex Schoonmaakartikelen.
13.5. De aansprakelijkheid van Hiltex Schoonmaakartikelen jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat
slechts indien Klant Hiltex Schoonmaakartikelen onverwijld en deugdelijk
schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en Hiltex Schoonmaakartikelen ook na die
termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Hiltex Schoonmaakartikelen in staat is
adequaat te reageren.
13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen,
na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hiltex Schoonmaakartikelen meldt.
13.7. In geval van overmacht is Hiltex Schoonmaakartikelen niet gehouden tot
vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
14.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Hiltex
Schoonmaakartikelen totdat alle vorderingen die Hiltex Schoonmaakartikelen
op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende
(incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
14.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze
zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale
bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te
vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken
te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de
eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
14.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Hiltex
Schoonmaakartikelen te bewaren.
14.4. Hiltex Schoonmaakartikelen is gerechtigd de zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn,
terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de
facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan
verkeren.
14.5. Zakelijke Klant zal Hiltex Schoonmaakartikelen te allen tijde vrije toegang
verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de
rechten van Hiltex Schoonmaakartikelen.

Artikel 15. Persoonsgegevens
15.1. Hiltex Schoonmaakartikelen verwerkt de persoonsgegevens van Klant
conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 16. Slotbepalingen
16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Hiltex Schoonmaakartikelen gevestigd is.
16.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
16.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Hiltex Schoonmaakartikelen
Hopperzuigerstraat 5a
1333 HB, Almere
Telefoon: 0365325040
E-mail: info@hiltex-online.nl
KvK-nummer: 39064752
Btw-nummer: NL001975402B03
Pagina 10 van 10